Regulamin przyznawania i używania znaczka
Miejsce Przyjazne Głuchym
 
                I. Cel
W związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu przybliżenie Polskiego Języka Migowego i Kultury Głuchych osobom słyszącym oraz niwelowanie barier komunikacyjnych, zrodził się pomysł oznaczania miejsc użyteczności publicznej, w których pracują osoby posługujące się Polskim Językiem Migowym. Przyklejany na drzwiach wejściowych znaczek ma być czytelną informacją dla osób Głuchych, że w miejscu tym mogą porozumieć się w swoim języku.
Przy rosnącym zainteresowaniu i otwieraniu się społeczeństwa na inne kultury istnieje szansa, że przyznawanie takiego znaczka po pierwsze zachęci pracodawców do zatrudniania osób posługujących się PJM lub szkolenia w tym zakresie swoich pracowników, po drugie uświadomi słyszącej części społeczeństwa, że Głusi bywają w tych samych miejscach co słyszący tylko, że posługują się innym językiem.
 
                II. Znaczek
1. Pomysłodawca
Pomysłodawcą oznaczania miejsc, w których Głusi mogą liczyć na pomoc osoby posługującej się Polskim Językiem Migowym, znaczkiem z użyciem logo Dwóch Dłoni jest Kevin Aiston.
 
2. Projekt graficzny
Projekt graficzny został wykonany przez Piotra Solarza. Za zgodą właścicieli w projekcie wykorzystał on zastrzeżone w procedurze krajowej w Urzędzie Patentowym RP logo pierwszego lokalu integracyjnego Dwie Dłonie. W związku z powyższym wykorzystywanie, kopiowanie, powielanie, upowszechnianie itp. znaczka bez zgody twórcy i właścicieli logo stanowić będzie naruszenie praw autorskich w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.) i zgodnie z jej przepisami podlegać będzie grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.
 
3. Kapituła przyznająca lub odbierająca prawo do używania znaczka
Prawo do używania znaczka przyznawać lub odbierać będą wspólnie: Anna i Radosław Olak – właściciele lokalu Dwie Dłonie w Łodzi oraz Zarząd Stowarzyszenia Instytut Polskiego Języka Migowego w Warszawie.
 
                III. Przyznawanie znaczka
Każda osoba Głucha, niedosłysząca, słabo słysząca lub słysząca posługująca się PJM ma prawo złożyć wniosek o przyznanie prawa do używania znaczka przez urzędy, firmy, lokale usługowe, bary, puby, restauracje itp.
 
Wniosek o przyznanie prawa do używania znaczka zawierać musi informacje:
                1. pełna nazwa i adres miejsca wskazywanego przez wnioskodawcę
                2. uzasadnienie wyboru
                3. imię i nazwisko osoby wnioskującej.
 
Wniosek należy złożyć bezpośrednio w lokalu Dwie Dłonie, ul. Wólczańska 40/42 w Łodzi 93-035 albo w Instytucie Polskiego Języka Migowego, Pl. Trzech Krzyży 4/6 Warszawa 00-499 lub wysłać pocztą na wskazane wyżej adresy lub wysłać na adres e-mail: info@dwiedlonie.pl lub biuro@ipjm.pl.
Kapituła Znaczka zastrzega sobie czas do dwóch miesięcy na rozpatrzenie wniosku. W tym czasie może osobiście lub przez wyznaczone osoby sprawdzić zasadność przyznania prawa do używania znaczka.
 
                IV. Warunki używania znaczka
Prawo do używania znaczka może otrzymać każda instytucja, urząd, lokal użyteczności publicznej, restauracja, pub, itp. na wniosek osoby niezwiązanej rodzinnie lub zawodowo z danym miejscem.
Po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu przez Kapitułę Znaczka prawa do jego używania właściciel obiektu otrzyma pismo informujące o przyznaniu prawa do używania znaczka wraz z dwoma egzemplarzami znaczka (prawym i lewym). Znaczek należy nakleić na drzwiach wejściowych lub witrynie w widocznym miejscu.
 
                V. Odebranie prawa do używania znaczka
Jeżeli Kapituła zostanie poinformowana lub sama stwierdzi, że w miejscu, które otrzymało prawo do używania znaczka przestała/y pracować osoba/y posługująca/e się PJM, po ustaleniu czy jest to sytuacja przejściowa czy nie, wystosuje pismo informujące o odebraniu prawa do używania znaczka z prośbą o jego usunięcie z drzwi lub witryny.
 
                VI. Postanowienie końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmują wspólnie:
                1. Anna i Radosław Olak – właściciele lokalu Dwie Dłonie w Łodzi
                2. Zarząd Stowarzyszenia Instytut Polskiego Języka Migowego


Galeria...